ศัลยกรรมเสริมคาง ใบเบิกทางด้านอาชีพ

การทำศัลยกรรมถือเป็นใบเบิกทางด้านอาชีพ

เสริมคางหลายคนมองว่าการเสริมคาง ทำจมูกหรือศัลยกรรมใบหน้านั้นเป็นเรื่องของการลงทุนเพราะเนื่องจากว่าอาชีพทั้งหลายในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่ใช้หน้าตาเป็นเครื่องมือหากิน เรียกทรัพย์ทั้งสิ้น ไม่ใช่เพียงแค่วงการบันเทิงเหมือนในสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วดังนั้นหลายคนที่คิดที่จะก้าวหน้าทางอาชีพจึงต้องยอมสละเงิน สละทองที่เก็บสะสมมารวมไปถึงยังต้องเสียเวลาในการเข้ารับการทำศัลยกรรมเสริมคางเพื่อให้ใบหน้าออกมาดีและเป็นใบเบิกทางสู่อนาคตที่รุ่งโรจน์

แต่บางครั้งสิ่งที่เราคิดหวังไว้บางทีมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปก็เป็นได้นะครับเพราะหลายคนคิดแต่เพียงว่าเมื่อทำศัลยกรรมเสริมคางบนใบหน้าออกมาแล้วจะทำให้ได้งานที่ดี มีเงินเดือนที่ดี ซึ่งการศัลยกรรมทำคางทำจมูกนั้นก็ถือเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เป็นเช่นนั้น แต่ถ้าเราคิดแต่จะพึ่งพาการศัลยกรรมเสริมคางแต่เพียงอย่างเดียวแล้วล่ะก็ผมเองมองว่าคุณกำลังคิดผิดถนัดครับลองคิดกันอย่างง่ายๆ จะมีบริษัทกี่บริษัทกันที่เขารับพนักงานระดับสูงเพียงแค่เพราะว่าหน้าตาดี หน้าตาสวยงาม ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวิชาความรู้นั่นเอง

ปัจจุบันนี้การศึกษาในระดับปริญญาตรีกลายเป็นเรื่องเบสิกหรือเรื่องพื้นฐานสำหรับคนทั่วไปแล้วครับ ใครๆ ก็สามารถจบปริญญาตรีได้ดังนั้นหากเรามีความรู้ในระดับปริญญาตรีพร้อมกับมีรูปร่างหน้าตาที่สละสลวยแล้วล่ะก็ผมเองกล้าการันตีครับว่าอนาคตในการทำงานนั้นย่อมสดใส รุ่งโรจน์อย่างแน่นอน Continue reading ศัลยกรรมเสริมคาง ใบเบิกทางด้านอาชีพ

ประโยชน์ของการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ของการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์

การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์มีข้อดีหรือให้ประโยชน์ที่สำคัญสำคัญต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันดังต่อไปนี้ คือ

การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์

  1. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดผลดีในแง่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนแสดงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรสถาบัน รวมทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนด้วย ดังที่ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทธุรกิจที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่า “ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น มีสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้อยู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือความสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่แตกต่างจากของตนเองได้ โดยปราศจากอคติและความลำเอียงและต้องสามารถเข้าใจด้วยว่า ทำไมเขาจึงมีความคิดเห็นเช่นนั้น”
  2. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดผลดีในแง่ที่ทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานตนให้เป็นที่พึงพอใจและยอมรับของประชาชน ซึ่งความพึงพอใจและยอมรับจากประชาชนนี้ ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนต่อองค์การสถาบันด้วยดี
  3. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดผลดีในแง่ที่ทำให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการขององค์การสถาบัน มีความระมัดระวังต่อปัญหาทางด้านการประชาสัมพันธ์ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตภายภาคหน้า
  4. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดผลดีในด้านที่ช่วยให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการขององค์การสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และยุทธวิธีของโครงการประชาสัมพันธ์ได้สมบูรณ์ถูกต้องรัดกุมยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีแก่ทั้งสองฝ่าย คือองค์การสถาบันกับประชาชน
  5. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดผลดีในด้านที่ทำให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการได้ทราบถึงประชามติ หรือความคิดเห็นของประชาชนทั้งที่เป็นในทางด้านบวกและทางด้านลบคือ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่พอใจ หรือยังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ สิ่งเหล่านี้ย่อมจะช่วยให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการมีความระมัดระวังยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งความผิดพลาดในการประชาสัมพันธ์นั้น อาจก่อให้เกิดประชามติที่เป็นไปในทางลบได้เสมอ
  6. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการสามารถทราบถึงสาเหตุแห่งความเฉยเมยไม่ใยดีของประชาชนที่มีต่อองค์การสถาบัน
  7. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ จะช่วยชี้แนะให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการได้ทราบถึงวิถีทางที่จะเอาชนะต่อความเฉยเมยไม่ใยดีของประชาชน ซึ่งจะสามารถหาลู่ทางหรือวิธีการที่เหมาะสมดำเนินการแก้ไขต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแทนวิธีการเดาสุ่มอย่างสะเปะสะปะ ผมไม่รู้ข้อมูลและสาเหตุที่แท้จริง
  8. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ยอมช่วยส่งเสริมให้เกิดระบบการติดต่อสื่อสารของสองทาง ซึ่งนับว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแห่งการสร้างความเข้าใจร่วมกันนั่นคือ สถาบันสื่อสารความคิดเห็นนโยบายสู่ประชาชนแล้ว ขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย
  9. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ช่วยประมวลผลถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามโครงการของสถาบันว่าสำเร็จมากน้อยเพียงใด แค่ไหน หากขาดการวิจัยแล้วเรายังไม่ทราบถึงผลแห่งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ได้กระทำลงไป ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเปล่า
  10. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ช่วยให้องค์การสถาบันได้รับฟังคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากทางผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการและประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย