ประโยชน์ของการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ของการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์

การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์มีข้อดีหรือให้ประโยชน์ที่สำคัญสำคัญต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันดังต่อไปนี้ คือ

การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์

  1. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดผลดีในแง่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนแสดงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรสถาบัน รวมทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนด้วย ดังที่ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทธุรกิจที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่า “ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น มีสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้อยู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือความสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่แตกต่างจากของตนเองได้ โดยปราศจากอคติและความลำเอียงและต้องสามารถเข้าใจด้วยว่า ทำไมเขาจึงมีความคิดเห็นเช่นนั้น”
  2. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดผลดีในแง่ที่ทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานตนให้เป็นที่พึงพอใจและยอมรับของประชาชน ซึ่งความพึงพอใจและยอมรับจากประชาชนนี้ ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนต่อองค์การสถาบันด้วยดี
  3. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดผลดีในแง่ที่ทำให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการขององค์การสถาบัน มีความระมัดระวังต่อปัญหาทางด้านการประชาสัมพันธ์ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตภายภาคหน้า
  4. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดผลดีในด้านที่ช่วยให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการขององค์การสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และยุทธวิธีของโครงการประชาสัมพันธ์ได้สมบูรณ์ถูกต้องรัดกุมยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีแก่ทั้งสองฝ่าย คือองค์การสถาบันกับประชาชน
  5. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดผลดีในด้านที่ทำให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการได้ทราบถึงประชามติ หรือความคิดเห็นของประชาชนทั้งที่เป็นในทางด้านบวกและทางด้านลบคือ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่พอใจ หรือยังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ สิ่งเหล่านี้ย่อมจะช่วยให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการมีความระมัดระวังยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งความผิดพลาดในการประชาสัมพันธ์นั้น อาจก่อให้เกิดประชามติที่เป็นไปในทางลบได้เสมอ
  6. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการสามารถทราบถึงสาเหตุแห่งความเฉยเมยไม่ใยดีของประชาชนที่มีต่อองค์การสถาบัน
  7. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ จะช่วยชี้แนะให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการได้ทราบถึงวิถีทางที่จะเอาชนะต่อความเฉยเมยไม่ใยดีของประชาชน ซึ่งจะสามารถหาลู่ทางหรือวิธีการที่เหมาะสมดำเนินการแก้ไขต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแทนวิธีการเดาสุ่มอย่างสะเปะสะปะ ผมไม่รู้ข้อมูลและสาเหตุที่แท้จริง
  8. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ยอมช่วยส่งเสริมให้เกิดระบบการติดต่อสื่อสารของสองทาง ซึ่งนับว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแห่งการสร้างความเข้าใจร่วมกันนั่นคือ สถาบันสื่อสารความคิดเห็นนโยบายสู่ประชาชนแล้ว ขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย
  9. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ช่วยประมวลผลถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามโครงการของสถาบันว่าสำเร็จมากน้อยเพียงใด แค่ไหน หากขาดการวิจัยแล้วเรายังไม่ทราบถึงผลแห่งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ได้กระทำลงไป ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเปล่า
  10. การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ช่วยให้องค์การสถาบันได้รับฟังคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากทางผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการและประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย

กล้องวงจรปิดมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์

กล้องวงจรปิด กับชีวิตประจำวันของมนุษย์

กล้องวงจรปิดสวัสดีครับทุกท่านในฐานะที่ผมเองคลุกคลีอยู่กับวงการกล้องวงจรปิดอยู่บ่อยๆ ทำให้ผมมักจะได้ยินคำถามจากผู้ที่กำลังตัดสินใจจะเลือกซื้อกล้องวงจรปิดอยู่เสมอๆ ว่ากล้องวงจรปิดนั้นมันมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราจริง หรือไม่เพราะกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งๆ นั้นราคาก็ไม่ได้ว่าถูกสักเท่าไหร่นักและถึงแม้ว่าในบางตัวที่มีราคาต่ำสุดมันจะไม่แพงมากมายถึงหลักหลายๆ หมื่นก็ตามทีแต่ถ้าหากว่าซื้อมาแล้วไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ก็เปรียบเสมือนเป็นการนำเงินไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นในบทความตอนนี้จึงเป็นการนำเสนอในเชิงแสดงความคิดเห็นว่า กล้องวงจรปิด – samsungcctv นั้นมันมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราจริงหรือไม่

ก่อนที่เราจะพูดถึงความจำเป็นของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชีวิตในชีวิตประจำวันว่ามีความจำเป็นหรือไม่นั้นผมอยากให้ทุกท่านลองมองย้อนไปดูสมัยก่อนเอาไม่ต้องมากครับแค่สัก 10 ปีที่ผ่านมาก็พอเราจะพบว่าขโมย ผู้ร้ายและอาชญากรรมนั้นมีน้อยกว่าสมัยนี้มากผิดกับปัจจุบันที่แม้แต่กระทั่งคนงาน คนใช้ที่เลี้ยงเอาไว้ในบ้านยังจำแลงแปลงกายเป็นโจรเสียเองดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถพึ่งใครให้เป็นหูเป็นตาได้ก็ต้องอาศัยเจ้ากล้องวงจรปิดนี้แหละครับให้เป็นตาวิเศษแทนเราเวลาที่เราไม่อยู่บ้าน

นอกจากการใช้งานกล้องวงจรปิดเพื่อการตรวจตราความปกติเรียบร้อยของบ้านเรือนของเราแล้ว กล้องวงจรปิดในปัจจุบันนี้ยังถูกใช้งานในองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยอีกด้วยครับอาทิเช่นตามร้านทอง ห้างสรรพสินค้า ธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นคงจะไม่เป็นการเกินเลยไปหากจะบอกว่ากล้องวงจรปิดนั้นได้วนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกส่วนไปเสียแล้ว

ที่ผมกล่าวมายืดยาวทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะบอกทุกท่านครับว่ากล้องวงจรปิดนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมากหากเพียงแต่เราเองนั้นอาจจะไม่ทันได้สังเกตเท่านั้นเองเพราะมัวแต่คิดไปว่าเราจำเป็นต้องใช้แต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่คิดถึงการใช้งานโดยคนอื่นหรือองค์กรอื่นดังนั้นถ้าจะสรุปให้สั้น ง่ายและได้ใจความชัดเจนก็คงต้องบอกว่ากล้องวงจรปิดเป็นอะไรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของคนเราไปเสียแล้วครับ

คนที่ยังไม่เห็นความจำเป็นในการใช้งานกล้องวงจรปิดอาจจะมองว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งก็ใช่ครับแต่ทว่าหากวันใดวันหนึ่งเราต้องเกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายและทรัพย์สินขึ้นมาเมื่อนั้นเราก็จะได้รู้ว่าบางครั้งไอ้สิ่งที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์นั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาล